CentOS7 SSH安装与配置

一、背景

传统的网络服务程序,如FTP、POP和Telnet其本质上都是不安全的;因为它们在网络上用明文传送数据、用户帐号和用户口令,很容易受到中间人(man-in-the-middle)攻击方式的攻击。就是存在另一个人或者一台机器冒充真正的服务器接收用户传给服务器的数据,然后再冒充用户把数据传给真正的服务器。 而 SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。透过 SSH 可以对所有传输的数据进行加密,也能够防止 DNS 欺骗和 IP 欺骗。

二、SSH介绍

SSH 为 Secure Shell 的缩写,由 IETF 的网络工作小组(Network Working Group)所制定;SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。

官网:https://www.openssh.com/

命令手册:https://www.openssh.com/manual.html

 

三、SSH安装与使用

(1)安装SSH:

yum install ssh

(2)启动SSH:

service sshd start

(3)设置开机运行:

chkconfig sshd on
一般默认CentOS已经安装了OpenSSH,即使你是最小化安装也是如此。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


如果您认为本教程质量不错,读后觉得收获很大,预期工资能蹭蹭蹭的往上涨,那么不妨小额赞助我一下,让我有动力继续写出高质量的教程。

发布者

souvc

souvc

搜你所想,投你所好。

《CentOS7 SSH安装与配置》有84个想法

 1. Pingback: Taruhan Olahraga
 2. Pingback: Coehuman iraq
 3. Pingback: arab Qanoon
 4. Pingback: diyala engineer
 5. Pingback: amazon product ads
 6. Pingback: empresa informática
 7. Pingback: warehouses for sale
 8. Pingback: Regular SEO
 9. Pingback: h col
 10. Pingback: Child Porn
 11. Pingback: C++ Tutorial
 12. Pingback: Recipes
 13. Pingback: Dhruvi Jaipur Escorts
 14. Pingback: Eva J Law Goa Escorts
 15. Pingback: telefoonhoesjes
 16. Pingback: gypsy
 17. Pingback: Predrag Timotić
 18. Pingback: Out sourcing ADME
 19. Pingback: Fodboldtrøjer Børn
 20. Pingback: Tribot
 21. Pingback: maglia napoli bambino
 22. Pingback: dortmund tröja
 23. Pingback: fotballdrakter barn

发表评论